Adatvédelmi szabályzat Nyomtat
Írta: Administrator   
2018 május 25. (péntek) 06:51

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a ˝PILSNER˝ Kereskedelmi Betéti Társaság, (székhelye: 8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17., adószáma: 25237342-2-14 cégjegyzékszáma: 14-06-301340 nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága) – a továbbiakban: adatkezelő - adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a jogszabályokban, különösen az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-ben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek és rendelkezések figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése

˝PILSNER˝ Kereskedelmi Betéti Társaság, (székhelye: 8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17., adószáma: 25237342-2-14, cégjegyzékszáma: 14-06-301340 nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, adatkezelési nyilvántartási száma: - Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az Európai Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásokat. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges a 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: „Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.”

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az adatkezelő társasági szerződésében megjelölt tisztségviselői és az általuk megbízott személyek jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

Informatikus: Cséplő Dániel 0630/315 5526 Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

5. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: - belépési név, saját e-mail cím, jelszó. A pilsner. hu, a továbbiakban: Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával az Ügyfél kijelenti, hogy az adatkezelő által részére ingyenesen nyújtott információk, szolgáltatások tekintetében az általa megadott adatai Pilsner Bt. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Ezen rendelkezésre figyelemmel az adatkezelő a regisztrált személyeket az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával ügyfélként kezeli az adatkezelés során.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő részére marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.

6.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag kapcsolattartás, tartalomszolgáltatás, illetve hírlevél küldése céljából és érdekében tárolja, illetve kezeli. Ügyfél a pilsner.hu oldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: - az Ügyféllel való kapcsolattartás, - hírleveleinken keresztül történő rendszeres szakmai tájékoztatás.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére szakmai hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben jutattatja el az ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Az ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor ingyenesen, indokolás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás a hírlevélben található linkre kattintással vagy az adatkezelőnek küldött emaillel történhet. Ebben az esetben az adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az ügyfél adatait.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően a számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfél weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészt technikai célokat szolgál (pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése), másrészt oldalhasználati statisztikák készítéséhez használja fel az adatkezelő a szolgáltatása színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, azokat az adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

6.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

8.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. Az ügyfél jogai

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Az Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek útján.

9.2. Az adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Pilsner Bt. 8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17. E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

9.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 8 8 +36 (1) 888-2890 www.security.hu Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Honlap: http://www.naih.hu, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

9.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

10.4. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.